دختره از پسره پرسيد: من خوشگلم ؟

دختره از پسره پرسيد: من خوشگلم ؟
گفت: نه .
گفت: دوستم داری ؟
گفت: نوچ!
گفت: اگه بميرم برام گريه ميکني ؟
گفت: اصلا !
دختره چشماش پر از اشک شد ...
ساکت شد و هيچي نگفت ..
پسره بغلش کرد و صورتش رو گرفت طرف خودش دست لای موهاش کرد و پیشونیشو چسبوند به پیشونیشو گفت : تو خوشگل نيستي زيبا ترينی واسه من ..
تو رو فقط دوست ندارم که دیوونه من عاشقتم ...
اگه تو بميري برات گريه نميکنم که ،
چون من هم میـــــــمیرم .....

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه