سرویس کشکول جام نیوز:

 

تا سکوت پیشه نکنی! - تصویر 1

 

تا ضعف خود را نپذیری ,توانا نمی شوی.

تا سکوت پیشه نکنی ,گویا نمی شوی.

تا به خود اعتماد نکنی ,مورد اعتماد نمی شوی.

تا خالی نشوی ,پر نمی شوی.

تا قانع نباشی ,غنی نمی شوی.

تا از ذهنیت خالی نشوی ,غرق در تفکر نمی شوی.

تا آهسته وپیوسته نروی ,فاتح تفکر نمی شوی.

تا خدا ترس نشوی ,شجاع نمی شوی.

تا دوست نداشته باشی ,محبوب نمی شوی.

تا خاکی نباشی, آسمانی نمی شوی.

تا زندگیت را به دیگران نبخشی ,از زندگی برخوردار نمی شوی .

تا شکست را تجربه نکنی ,موفق نمی شوی.

تا ناتوان را در نیابی ,توانا نمی شوی.

 

روزگار نو

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه